Mẫu báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Ban hành kèm theo văn bản số: 44 /BQL – MT ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Ban Quản lý các KCN Bà Rịa –Vũng Tàu

Thông tin chung

 • Thông tin liên lạc
  • Tên, địa chỉ, điện thoại, fax, e-mail, website của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi tắt là cơ sở).
  • Tên chủ cơ sở, điện thoại liên lạc.
  • Cán bộ phụ trách môi trường (tên, điện thoại liên lạc).
 • Địa điểm hoạt động
  • Tên, địa điểm KCN.
  • Diện tích xây dựng/ tổng diện tích đất thuê.
  • Qui mô đầu tư xây dựng công trình/hạng mục công trình hiện hữu.
 • Tính chất và quy mô hoạt động
  • Loại hình hoạt động, công nghệ đang áp dụng
  • Quy mô hoạt động, công suất hoạt động (liệt kê danh mục các thiết bị, máy móc kèm theo tình trạng hoạt động).
 • Nhu cầu nguyên liệu và nhiên liệu
  • Nhu cầu về nguyên liệu và nhiên liệu phục vụ cho hoạt động; phương thức cung cấp nguyên liệu và nhiên liệu.
  • Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước cho hoạt động.

Các nguồn gây tác động môi trường:

 • Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải
  • Nguồn phát sinh nước thải
  • Nguồn phát sinh khí thải
  • Nguồn phát sinh chất thải rắn và chất thải nguy hại
  • Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung
 • Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải
  • Bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển;
  • Thay đổi mực nước mặt, nước ngầm;
  • Biến đổi vi khí hậu; suy thoái các thành phần môi trường; biến đổi đa dạng sinh học;
  • Các nguồn gây tác động khác.

Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng và kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường

 • Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng. Mô tả khái quát công nghệ giảm thiểu và xử lý; đánh giá hiệu quả giảm thiểu và xử lý:
  • Đối với nước thải
  • Đối với khí thải
  • Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại
  • Đối với tiếng ồn, độ rung
  • Đối với các tác động khác không liên quan đến chất thải
 • Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường

Tiến hành thống kê, đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số đặc trưng của chất thải và môi trường xung quanh; ghi nhận các kết quả thống kê, đo đạc, phân tích trong báo cáo. Cần lưu ý, các biện pháp thống kê, đo đạc, lấy mẫu phân tích phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và do các đơn vị có chức năng đảm nhận.

Định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số đặc trưng (liên quan đến các nguồn thải) của chất thải phát sinh từ quá trình hoạt động của cơ sở (nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn, độ rung, và các chỉ tiêu khác); tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 03 tháng/lần.

 • Nước thải: lấy mẫu nước thải tại điểm xả cuối trước khi xả ra hệ thống cống thoát KCN; các quy chuẩn đối chiếu: QCVN 24:2009/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp), và các Quy chuẩn đặc thù khác có liên quan được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/7/2008 và Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
 • Khí thải: lấy mẫu phân tích khí thải tại các nguồn phát sinh, sau hệ thống xử lý (nếu có); các quy chuẩn đối chiếu: QCVN 19:2009/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ); QCVN 20:2009/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ); và các Quy chuẩn đặc thù khác có liên quan được ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 • Chất thải rắn và chất thải nguy hại: thống kê tổng lượng thải; mô tả biện pháp phân loại, lưu giữ; đính kèm các hợp đồng với đơn vị có chức năng trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý.
 • Tiếng ồn, độ rung: đo đạc tại các vị trí phát sinh có khả năng gây ảnh hưởng nhiều nhất; tiêu chuẩn đối chiếu: TCVN 5949:1998 (quy định mức ồn tối đa cho phép khu vực công cộng và dân cư), TCVN 6962:2001 (quy định mức gia tốc rung tối đa cho phép đối với môi trường khu vực công cộng và dân cư);

Định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số đặc trưng (liên quan đến các nguồn tác động tiêu cực) của môi trường xung quanh cơ sở (nước mặt, nước ngầm, không khí, đất) – theo cam kết đã được các cơ quan chức năng phê duyệt tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường; tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 06 tháng/lần.

 • Môi trường không khí xung quanh: so sánh, đánh giá theo quy chuẩn QCVN 05:2009/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh); QCVN 06:2009/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh);
 • Môi trường nước mặt: so sánh, đánh giá theo QCVN 08:2008/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt);
 • Môi trường nước ngầm: so sánh, đánh giá theo QCVN 09:2008/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm);
 • Môi trường đất: so sánh, đánh giá theo QCVN 03:2008/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất) và QCVN 15:2008/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất).
  IV. Kết luận và kiến nghị
 • Nhận xét mức độ ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh do quá trình hoạt động của cơ sở.
 • Nhận xét hiệu quả xử lý ô nhiễm của cơ sở (các nội dung đạt và không đạt), nêu rõ nguyên nhân; cam kết khắc phục các nội dung không đạt, biện pháp khắc phục, thời hạn khắc phục; cam kết về việc thực hiện và vận hành thường xuyên các công trình xử lý môi trường, xử lý chất thải đảm bảo đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về môi trường; cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
 • Các kiến nghị của cơ sở đối với các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và các cơ quan chức năng có liên quan khác.

 

   Chủ cơ sở

(Ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)